Tin tức

 
Số tin/trang:
select
 Trang 1 trong 34, tin tức 1 đến 10 trong 337 tin tức.
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua“Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại;...  
Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm,...
Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.  
Ngày 24/02/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành số Quyết định 148/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (tên tiếng Anh là One Commune...
Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng...  
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1349/KH-UBND ngày 13/3/2023 hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...  
Ngày 07/3/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 576/QĐ-BCT về Kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên...
Tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và...  
Kế hoạch thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023  
Ngày 03/3/2023, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 1118/KH-UBND thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo quy định...
Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước...  
Ngày 14/3/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 314/QĐ-NHNN về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay...
Thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số...  
Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1432/QĐ-UBND về thực hiện Chương trình số 20-CTr/TU ngày 31/10/2022 của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp...
Chính phủ ban hành Nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển...  
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Theo đó, Nghị quyết nêu rõ 09 quan...
Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh.  
Ngày 14/3/2023, UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho...