Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 02/2024

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 9:52 | 03/06 Lượt xem: 20

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh

Quảng Nam đợt 02/2024

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định 3368/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3369/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 59/TTr- SKHĐT ngày 21/5/2024; khoản 6 Thông báo số 161/TB-UBND ngày 30/5/2024 của UBND tỉnh kết luận cuộc họp giao ban ngày 27/5/2024 giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh đợt 02 năm 2024 với 01 dự án sau:

- Trạm biến áp 110kV Trường Hải và đấu nối.

(Chi tiết dự án theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp; UBND huyện Núi Thành chịu trách nhiệm đăng tải Danh mục lên các Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam, phần mềm ứng dụng (App) Smart Quảng Nam; Báo Quảng Nam đăng trên Báo Quảng Nam online; Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên chuyên mục Xúc tiến đầu tư của Cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Nam đảm bảo công khai, rộng rãi thông tin để các nhà đầu tư quan tâm liên hệ, đăng ký đầu tư.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài Nguyên và Môi trường; UBND huyện Núi Thành; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án, triển khai các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đúng quy định hiện hành của pháp luật và hướng dẫn của UBND tỉnh.

3. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, UBND huyện Núi Thành căn cứ Danh mục được phê duyệt để thực hiện các hồ sơ, thủ tục đất đai theo đúng quy định; đảm bảo dự án triển khai đúng quy mô, diện tích đã đề xuất.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Chi tiết Quyết định tải tại đây.

Phụ lục đính kèm tải tại đây.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000253210