Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 10:47 | 03/07 Lượt xem: 34

THÔNG BÁO

Về việc tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư

 Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, bộ máy của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh;

Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 13/5/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đợt 01/2024 và điều chỉnh Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 15/2/2024 của UBND tỉnh Quảng Nam;

Theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư số 3404/EVNNPT-ĐT ngày 13/6/2024 của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (gửi kèm hồ sơ Đề xuất dự án Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối số 3398/EVNNPT-ĐT ngày 13/6/2024);

Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam thông báo đã tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đề xuất thực hiện dự án đầu tư với các thông tin như sau:

1.  Tên dự án: Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối.

2.  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

3.  Mục tiêu dự án:


STT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

ngành CPC

1

Truyền tải và phân phối điện

Phân phối, kinh doanh Điện năng. Đầu tư phát triển lưới điện có

tính chất phân phối

3512

4.  Quy mô dự án:

-  Diện tích đất mặt bằng dự kiến sử dụng: Khoảng 5,61 ha.

+ Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp: 5,33ha;

+ Móng cột đường dây 220kV: 0,28ha.

+ Hành lang tuyến đường dây 220kV: 7.245m2.

-  Công suất thiết kế:

+ Trạm biến áp: 250MVA (giai đoạn 01 lắp đặt 125MVA).;

+ Đường dây 220kV đấu nối: Khoảng 0,3km.

-  Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Năng lượng điện.

-  Quy mô kiến trúc xây dựng gồm các hạng mục chính:

* Phần Trạm biến áp: Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp được thiết kế kiểu nửa trong nhà, nửa ngoài trời, một số hạng mục công trình chính như sau:

+ Nhà điều khiển: 01 tầng, kích thước 14mx33,5m, chiều cao đến trần 4,2m, bố trí các phòng đảm bảo theo quy định về vận hành, bao gồm: Phòng tủ điều khiển - bảo vệ, phòng SCADA, phòng điều khiển, phòng AC-DC, phòng ắc quy, phòng bảo trì, kho, WC.

+ Nhà bảo vệ: 01 tầng, kích thước 4mx6m, chiều cao đến trần 3,2m;

+ Nhà nghỉ trực ca: 01 tầng, kích thước 5,6mx6,6m, cao đến trần 3,2m;

+ Nhà bơm cứu hỏa: 01 tầng, kích thước 4mx6m, cao đến trần 3,5m;;

+ Nhà tủ 24kV: Kích thước theo trục biên là 28mx6m, dạng trệt;

(Thiết bị phân phối 22/35kV, 110kV, 220kV, máy biến áp được lắp đặt ngoài trời. Các thiết bị điều khiển, bảo vệ, thông tin liên lạc, SCADA và tủ AC/DC được thiết kế lắp đặt phù hợp với quy mô Dự án).

* Phần Đường dây 220kV đấu nối: Tuyến 220kV đấu vào trạm 220kV Tam Hiệp xây dựng mới dự kiến xuất phát từ 02 vị trí đấu nối trong khoảng trụ T234 - T235 thuộc đường dây 220kV Tam Kỳ - Dốc Sỏi hiện hữu; dạng cột tháp; đi qua địa phận xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam kết thúc tại cột cổng 220kV trạm biến áp 220kV Tam Hiệp.

-  Loại công trình: Công trình năng lượng.

-   Cấp công trình: Cấp I.

5.  Hiện trạng sử dụng đất:

-    Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất phạm vi xây dựng Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp:


Loại đất

Mục đích sử dụng đất

Đối tượng

quản lý

Diện tích (m2)

1. UBND xã quản lý (đất công)

2420,8

SON

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

UBQ

1157,3

BCS

Đất bằng chưa sử dụng

UBQ

70,8

MNC

Đất có mặt nước chuyên dùng

UBQ

90,2

DTL

Đất thủy lợi

UBQ

39,0

DGT

Đất giao thông

UBQ

1063,5

2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước

50866,2

LUC

Đất chuyên trồng lúa nước

GDC

33512,4

CLN

Đất trồng cây lâu năm

GDC

1596,0

NTS

Đất nuôi trồng thủy sản

GDC

92,9

BHK

Đất bằng trồng cây hàng năm khác

GDC

1472,3

ONT

Đất ở tại nông thôn

GDC

6903,7

ONT+CLN

Đất ở tại nông thôn và Đất trồng cây lâu năm

GDC

7288,9

TỔNG CỘNG

53287,0

-   Bảng thống kê hiện trạng sử dụng đất phạm vi xây dựng móng trụ đường dây 220kV:

Loại đất

Mục đích sử dụng đất

Đối tượng quản lý

Diện tích (m2)

1. UBND xã quản lý (đất công)

162,3

SON

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

UBQ

103,9

DGT

Đất giao thông

UBQ

58,4

2. Hộ gia đình, cá nhân trong nước

2631,1

LUC

Đất chuyên trồng lúa nước

GDC

2631,1

TỔNG CỘNG

2793,4

*   Ghi chú: Số liệu nêu trên được thống kê dựa vào bản đồ địa chính huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam. Chi tiết loại đất sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn bồi thường GPMB, thu hồi đất xây dựng công trình.

-    Vị trí Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đường dây đấu nối đã được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất tại Văn bản số 652/UBND-KTN ngày 13/2/2020 về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng TBA 220kV Tam Hiệp và đường dây đấu nối Tam Hiệp – Dốc Sỏi;


-   Dự án đã đưa vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Núi Thành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 917/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 với diện tích 5,61ha.

6.  Tổng vốn đầu tư: Khoảng 475.248.418.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi lăm tỷ, hai trăm bốn mươi tám triệu, bốn trăm mười tám nghìn đồng).

7.  Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2024 đến năm 2027.

8.  Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm.

Dự án Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối đã được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục dự án nghiên cứu đề xuất đầu tư tại Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 13/5/2024, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam thực hiện đăng tải thông tin về Đề xuất dự án Trạm biến áp 220kV Tam Hiệp và đấu nối của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để các tổ chức, cá nhân được biết, sau đó thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án theo đúng quy định.

Thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam.

Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam, Cổng thông tin xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam; kính đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp đăng tải Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Nam và ứng dụng (App) Smart Quảng Nam./.
Chi tiết thông báo tại tải đây.

Nguồn tin: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02352474567
Email: xtdt.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000263530