Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết

Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Người đăng: hotrodoanhnghiep Ngày đăng: 8:53 | 03/08 Lượt xem: 1242

UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021.
Theo đó, Hướng dẫn gồm có 06 Chương và 34 Điều, trong đó: quy định chung có 06 Điều; quy định về trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư có 11 Điều; quy định về điều chỉnh, chuyển nhượng, ngừng, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư có 06 Điều; quy định về quản lý hoạt động của dự án đầu tư có 03 Điều; quy định về xử lý phản ánh, kiện nghị của nhà đầu tư có 06 Điều và quy định về điều khoản thi hành có 02 Điều.
Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: hướng dẫn này hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư và xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân (sau đây gọi chung là nhà đầu tư) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Về đối tượng áp dụng: nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; các cơ quan Nhà nước có liên quan đến hoạt động đầu tư của các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; cá nhân, tổ chức khác có liên quan; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), dự án sử dụng toàn bộ vốn đầu tư công và dự án thuê dịch vụ môi trường rừng không thực hiện theo Hướng dẫn này; dự án đầu tư theo quy định của pháp luật chuyên ngành mà pháp luật chuyên ngành có nội dung khác với Hướng dẫn này thì thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật chuyên ngành đó.
Về cơ quan hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát và đánh giá đầu tư: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối, tổng hợp trong việc hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh; Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư tại các khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; các Sở, ngành thực hiện hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của ngành; UBND cấp huyện có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ, giám sát và đánh giá hoạt động đầu tư trên địa bàn quản lý.
Các bước thực hiện dự án đầu tư bao gồm:
(1) Lập, phê duyệt danh mục dự án đầu tư hoặc thỏa thuận nguyên tắc địa điểm đầu tư (đối với dự án có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất); văn bản thỏa thuận sử dụng địa điểm của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp hoặc thuê mặt bằng của các tổ chức, cá nhân khác (đối với dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).
(2) Chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
(3) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).
(4) Thực hiện thủ tục bảo đảm thực hiện dự án đầu tư (nếu có).
(5) Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, công bố quy hoạch, thỏa thuận đấu nối dự án vào hệ thống đường bộ (nếu có).
(6) Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
(7) Thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đối với dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai). Nhà đầu tư thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất (đối với dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai).
(8) Thẩm định thiết kế cơ sở, chấp thuận thiết kế đấu nối hạ tầng có liên quan.
(9) Quyết định giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xác định giá đất; ký hợp đồng cho thuê đất/cho thuê lại đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
(10) Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công; Giấy phép xây dựng, Giấy phép thi công trong hành lang đường bộ, Giấy phép đấu nối vào hệ thống giao thông (nếu có).
(11) Triển khai xây dựng, nghiệm thu đưa công trình vào hoạt động theo quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, căn cứ các quy định của pháp luật, nhà đầu tư có thể thực hiện đồng thời một số bước thủ tục nêu trên.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3352/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hướng dẫn và quản lý hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Thông tin chi tiết tải tại đây.

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập / Đăng ký

 
 
 

Số lượng doanh nghiệp thành lập

Chọn năm:
select

Tổng thu ngân sách

Chọn năm:
select

Bản quyền thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Số 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3822884
Email: htdn.skhdt@gmail.com
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

0000154578